YouTube Facebook fotogalerie
reklama
gmina Drelów

Drelowskie konkursy wielkanocne

13 marca 2019 10:43:42 | autor: Anna Ostapiuk
Gminne Centrum Kultury w Drelowie, Koło Gospodyń Wiejskich z Żerocina i Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Drelów, organizatorzy corocznego Spotkania Wielkanocnego w Żerocinie, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursach na najpiękniejsze pisanki i palmy.

14 kwietnia 2019 r. w Domu Ludowym w Żerocinie odbędą się uroczyste obchody Niedzieli Palmowej. Podczas uroczystości zostaną rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejsze jajo wielkanocne zdobione techniką tradycyjną i współczesną oraz najpiękniejszą palmę wielkanocną w kategorii indywidualnej i zespołowej.  

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w obu konkursach, zaznaczając, iż w konkursie na najpiękniejszą palmę mogą wziąć udział tylko mieszkańcy gminy Drelów (Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne), natomiast konkurs na jajko wielkanocne nie ma ograniczeń terytorialnych.

Aby wziąć udział w obu konkursach należy złożyć własnoręcznie wykonane prace (jedna palma, 3 pisanki wykonane jedną techniką zdobniczą) najpóźniej w dniu uroczystości, tj. 14 kwietnia. Prace winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wykonawcy, należy podać adres i numer telefonu. Organizatorzy apelują o wypełnienie etykiety pismem drukowanym i dokładne jej umocowanie do dostarczonej pracy, co pozwoli uniknąć kłopotów z identyfikacją.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE JAJO WIELKANOCNE

Cel:
Upowszechnianie tradycji  Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie  obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników bez ograniczeń wiekowych oraz terytorialnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie  ozdobionych jajek wielkanocnych tradycyjnych  lub współczesnych, czyli:
- Pisanki z zachowaniem tradycyjnych materiałów ( ozdobienie wydmuszki lub pełne gotowane jajko)  i tradycyjnych technik (skrobana lub pisana).
- Współczesnego Zdobionego Jaja z różnych materiałów ( jajo całe gotowane, wydmuszka,  plastikowe, drewniane lub wykonane z innego materiału), dowolną techniką plastyczną, kierując się tematem konkursu. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych i pomysłowość. Wielkość dowolna.
3. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane autora (wypełniać drukowanym pismem, ważne jest, aby była odpowiednio przymocowana, co pomoże Organizatorom w uniknięciu kłopotów  z identyfikacją autora pracy). Brak niektórych danych lub błędnie podane na karcie spowodują dyskwalifikację pracy.
4. Każdy z uczestników wykonuje po 3 pisanki wykonane jedna metodą plastyczną.
5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych, tylko prace indywidualnych autorów!
6. Prace wykonane z elementów gotowych (np. pisanki kupione w sklepie) nie będą oceniane.  
7. Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów. Pozostałe będzie można odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej  - 14 kwietnia 2019 r., natomiast prace nieodebrane po terminie 16 kwietnia 2019 r. przechodzą na własność GCK .
8. Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac  - dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową.
9. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej GCK w Drelowie.
11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Nagrody:
Organizatorzy konkursu przewidują zamieszczenie wszystkich prac na stronie internetowej, dla autorów najlepszych prac nagrodę pieniężną (I miejsce) i nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Cele konkursu - wystawy:
Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Propagowanie wśród młodzieży i mieszkańców gminy Drelów zainteresowań sztuką ludową. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem wielkanocnym. Promowanie młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, posiadających zdolności plastyczne, mających nowe, twórcze pomysły, pragnących, by ich praca była zauważona i doceniona przez innych.

Rodzaje prac:
Palma wielkanocna oceniana w dwóch kategoriach.

Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć członkinie KGW z terenu gminy Drelów oraz osoby     indywidualne.
2. Prace zgłoszone na konkurs będą prezentowane na  Wystawie Wielkanocnej w Domu Ludowym w Żerocinie, dnia 14 kwietnia 2019 roku podczas Wielkanocnego Spotkania. Rozpoczęcie nastąpi mszą św. w kaplicy w Żerocinie.
3. Komisja oceniająca,  powołana przez Organizatora wybierze w każdej kategorii najlepszą pracę.
4. Prace wielkanocne powinny być dostarczone do Domu Ludowego w Żerocinie w dniu 14 kwietnia 2019 roku i opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 14 kwietnia 2019 roku podczas Wystawy Wielkanocnej. Prace nagrodzone w kategorii indywidualnej stają się  własnością organizatora konkursu.

Kryteria oceny:
1. Zadaniem uczestników w każdej kategorii jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
2. Materiał do wykonania palmy (naturalny): żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepina, bibuła, wstążka, wydmuszki, zboża, trawy, krzewy iglaste.

Palmy oceniane będą w dwóch kategoriach:
I KATEGORIA – ZESPOŁOWA W konkursie biorą udział palmy wykonane przez członków KGW i innych organizacji działających na terenie Gminy Drelów. Zadaniem ich jest wykonanie jednej palmy na każdą placówkę  lub zespól. Palma musi mieć wysokość powyżej   1 metra.
II KATEGORIA – INDYWIDUALNA Uczestnikami konkursu są osoby indywidualne, bez względu na wiek, które mają pomysł na stworzenie oryginalnej i niepowtarzalnej palmy wielkanocnej, opartej na motywach tradycyjnych. Palma może mieć wysokość poniżej 1 metra.

Warunki oceny:
Organizator powoła co najmniej 3-osobową Komisję Konkursową, która oceniając palmy będzie brać pod uwagę następujące kryteria: różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy, walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły), nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych. Prace wykonane niesamodzielnie lub zawierające sztuczne gotowe materiały i ozdoby, nie będą oceniane.

Nagrody: I kat: nagrody pieniężne dla instytucji oraz wyróżnienia. II kat: Trzy pierwsze miejsca: nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:
1. Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji będzie udokumentowany w protokole.
2. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.

Szczegóły konkursów oraz uroczystości Spotkania Wielkanocnego w Domu Ludowym w Żerocinie dostępne  w siedzibie Organizatora: GCK w Drelowie, ul. Ogrodowa 2, Drelów, tel. 83 372 01 54

źródło: GCK w Drelowie

 
Podobne wiadomości:
Dodaj swój komentarz:
  • captcha
  • Komentarze zawierające treści powszechnie uznane za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną usunięte
    logo male